Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry, alebo potvrdzujúceho emailu od predávajúceho o zaplatení.
 3. Reklamovaný tovar s protokolom je potrebné zasielať na adresu Klub podnikavých žien, o.z., Teplická 1, 831 02 Bratislava

Reklamačný protokol si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 1. Reklamovaný tovar musí byť kompletný s originálnym príslušenstvom.
 2. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.
 3. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením zo strany kupujúceho, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do tovaru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 4. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.
 5. Nie je možné reklamovať výrobky len z dôvodu omylu vo zvolenej veľkosti.
 6. Tieto reklamačné podmienky platia od 1.11.2021

Právo kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Začiatok plynutia lehoty sa počíta odo dňa nasledujúceho po prevzatí tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na poštovú adresu. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť nám na adresu klub podnikavých žien, o. z., Teplická 1, 831 02 Bratislava, email: odstupenie@podnikave-zeny.sk.
 4. Tovar zaslaný na dobierku za účelom plnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nebude predávajúcim prebratý.
 5. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo ak spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovar a služby, ktorý sú vymedzené v §7 ods.6 písm. a) až 1)zákona č.102/2014 Z.z., a to: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale; g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. Vrátený tovar nesmie byť používaný ani nijak poškodený. Vrátený tovar musí byť kompletný vrátane pôvodného nepoškodeného balenia.
 9. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. O výške zníženia hodnoty tovaru jeho používaním kupujúcim rozhodne predávajúci po podrobnom preskúmaní vráteného tovaru.
 10. Ak kupujúci neuplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od objednania a tovar nepreberie od prepravcu, predávajúci má právo účtovať kupujúcemu v tomto prípade poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 10€.
 11. Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak je produkt preukázateľne používaný alebo poškodený.