Vážený záujemca,

radi by sme Vás informovali o spôsobe spracovania a archivovania Vašich osobných údajov v súvislosti s požiadavkami nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Klub podnikavých žien, o.z., Teplická 1, 831 02 Bratislava, IČO: 51080991 (ďalej len “KPŽ”).

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za identifikovaný alebo identifikovateľný, ak je možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Subjektom údajov sa rozumie fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú a ktorá sa akokoľvek a dobrovoľne podieľa na činnosti KPŽ alebo podporuje činnosť či aktivity KPŽ.

Rozsah spracovania osobných údajov

KPŽ spracúva nasledovné údaje osôb meno, priezvisko, adresa, e-mail, mobil.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

KPŽ vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. KPŽ neposkytuje údaje tretím stranám s výnimkou osôb, ktoré spracúvajú pre KPŽ objednávky na zakúpený tovar, mzdovú, marketingovú, účtovnú a daňovú agendu.

Zákonnosť spracovania a účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje zhromažďuje a spracováva KPŽ na základe čl. 6 bod 1 pís. a), c) a f) nariadenia EK EU.

SVZ spracúva osobné údaje za účelom svojich oprávnených záujmov a to šírenie názorov a propagácia činnosti združenia na verejnosti, ako aj za účelom splnenia objednávok zákazníkov alebo za účelom účasti a vyhodnotenia súťažní združenia.

Doba udelenia súhlasu

Fyzická osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú, resp. do doby, než svoj súhlas odvolá. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Osoba je oprávnená súhlas kedykoľvek prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov odvolať. Po odvolaní súhlasu KPŽ zabezpečí, aby všetky údaje subjektu údajov boli z databázy zlikvidované a neboli naďalej spracované.

Osobné údaje spolupracovníkov a zamestnancov KPŽ uchováva po dobu min. 10-tich rokov v súlade so zákonnými povinnosťami vyplývajúcimi zo mzdovej, daňovej a účtovnej agendy.

Práva fyzických osôb

Za podmienok stanovených v GDPR máte:
-právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
-právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
-právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
-právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
-právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR
-právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
-právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese klub podnikavých žien, o.z., Teplická 1, 831 02 Bratislava alebo eshop@podnikave-zeny.sk,
-máte právo podať sťažnosť na:

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, http://www.dataprotection.gov.sk/

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické a procesné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním preškolené, kontrolované a poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

V Bratislave, 1.11.2021

Katarína Serinová, predseda KPŽ